Prosjekt:

Velferdsteknologi mot 2025

Sist oppdatert: 10/05/2021

Status: Pågående

Eierskap: Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal, Stange, Sør-Odal

Prosjektleder: Trond Nordseth

Kontakt: Send e-post

Om prosjektet

Den pågående digitale transformasjonen medfører store konsekvenser for dokumentasjonsforvaltningen i kommunene. Virksomhetsinformasjon får en økt strategisk betydning for effektiv tjenesteproduksjon, den demokratiske deltakelsen og rettssikkerheten for den enkelte.

Moderne løsninger for dokumentasjonsforvaltning vil være en viktig «muliggjører» for mye av kommunenes kommende digitaliseringsarbeid, og kan understøtte visjonen om IKT for en enklere hverdag, der brukeren er i sentrum. Oppgaveløsningen i kommunen skal bli mer effektiv, med bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Innbyggerne, næringsliv, offentlig og privat sektor og frivillige skal tilbys god kommunikasjon og enkelt innsyn i kommunenes saksbehandling og prosesser. Den enkelte innbygger skal være trygg på at kommunene forvalter personopplysninger sikkert.

Løsninger for saksbehandling, samhandling og arkiv skal være robuste og fremtidsrettede, og legge til rette for en informasjonsflyt der kommunen fanger og gjenbruker dokumentasjon, nyttiggjør seg verdien som ligger i dataene, og gjør det mulig å ettergå beslutninger som er tatt.

Anskaffelse og etablering av nye løsninger for dokumentasjonsforvaltning organiseres som et prosjekt i HIKT-samarbeidet. Arbeidet organiseres i hovedsak rundt kommunene Hamar, Stange og Løten sammen med HIKT. Kommunene i Hedmark IKT (HIKT) benytter i dag ulike dokumentasjonssystemer, og prosjektet skal derfor også utrede konsekvenser av felles løsninger.

Overordnet effektmål for prosjektet som helhet er en mer effektiv oppgaveløsning i kommunene og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Kommunene skal til enhver tid etterleve gjeldende lov- og regelverk, og har behov for løsninger som sikrer dette. Med utgangspunkt i blant annet forslag til ny arkivlov skal prosjektet i konseptfasen utrede kommunenes og brukernes behov knyttet til dokumentasjonsforvaltning. En kartlegging av arbeidsprosesser og brukerreiser skal danne kunnskapsgrunnlag for planlegging og gjennomføring av de påfølgende prosjektfasene og gevinstrealisering.

Mars 2019

Oppstart av prosjektet

Mars – november 2019

Utarbeidelse av utredningen

Utredning – Velferdsteknologiske løsninger mot 2020 for HIKT-samarbeidet

Januar 2020

Vedtak i Hedmark IKT

Styret for anskaffelse av Velferdsteknologisk kjerneløsning

Februar 2020

Forberedelse til markedsdialog

Forberedelse til markedsdialog med potensielle leverandører av Velferdsteknologisk kjerneløsning

Mars – april 2020

Gjennomføring av markedsdialog

Mai – juni 2020

Utarbeidelse av prosjektdokumenter

Utarbeidelse av prosjektdokumenter og underlag til kravspesifikasjon

Desember 2020 – januar 2021

Kjerneløsning

Utarbeidelse av kravspesifikasjon Utarbeidelse av samarbeidsavtaler i Hedmark IKT-samarbeidet

20. januar 2021

Publisering av konkurransegrunnlag

Februar – mars 2021

Kjerneløsning

Utarbeidelse av kravspesifikasjon inkludert juridiske avklaringer

April – juni 2021

Kjerneløsning

Evaluering og endelig valg av leverandør av Velferdsteknologisk kjerneløsning

September – desember 2021

Kjerneløsning

Implementering

April – august 2021

Lokale løsninger

Utarbeidelse av kravspesifikasjoner

August – oktober 2021

Lokale løsninger

Anskaffelse av lokale løsninger

November – februar 2022

Lokale løsninger

Implementering

Aktuelt

Hedmark IKT