Prosjekt:

M365 – Digital suksess

Status: Pågående

Eierskap: Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal, Stange, Sør-Odal

Prosjektleder: Ekstern: Bjørn Erik Sandnes (SKILL AS) Intern: Kari Janne Pedersen

Kontakt: Send e-post

Om prosjektet

M365 er en kompleks plattform der kommunenes ansatte benytter ulike tjenester og på forskjellige måter. M365 er blitt en kontinuerlig ekspanderende «verktøykasse» av løsninger som også understøtter flere av kommunenes fagprogrammer og apper.

Områdene prosjektet skal fokusere på er knyttet til helt nærliggende og aktuelle behov rundt fillagring, sikkerhet, kommunikasjon og samhandling.

Formålet med prosjektet er å etablere et felles rammeverk for forvaltning av M365, gjennomgå lisenser og innholdet i dagens verktøy, samt optimalisere bruken av appene/funksjonene og redusere sikkerhetsutfordringene for ansatte i HIKT- samarbeidet.

Det er et ønske at samarbeidet skal kunne utnytte og ta ut potensialet i nåværende lisensløsninger mest mulig optimalt, samtidig som det fokuseres på retningslinjer for fillagring, sikkerhet, kommunikasjon og samhandling.

Den innledende fasen vil handle om å avgrense og systematisere prosjektets innhold, samt å finne frem til en best mulig fremgangsmåte for gjennomføring av prosjektet. Det er viktig å holde fokus på sikkerhet og på å redusere sikkerhetsutfordringene de ansatte har ved å bruke systemet. Det legges til grunn at nye og bedre arbeidsmetoder vil være med på å skape bedre kontroll, og at sikkerheten dermed vil bli bedre ivaretatt. Økt kompetanse blant ansatte vil være et virkemiddel for å optimalisere bruken, og behovet for kompetanseheving vil derfor bli en viktig del av prosjektets oppgaver.

18. november

Kick OFF møte med prosjektgruppen

Nov. - Des. 2021

Forstudie og Visjonsfase

Kartlegging og etablering av gevinstmål GAP- analyse Kartlegging Teknisk M365 (inkl. klient, sikkerhet og lisens) Organisasjon (1:1 intervju og spørreundersøkelse) Workshops for å avdekke: Gevinstero Prioriteringer (faser) Overordnet bilde av brukeradopsjon Risiko mot gevinst

Jan. – Feb. 2022

Nettverk for suksesspådriverne

Forankringsfase i ledergruppene Etablering av samhandlingsregler Oppsett av veiviser, teams, kompass mm

Feb. – Jun. 2022

Nettverk for suksesspådriverne

Etablering av nettverk og opplæring av suksesspådriverne

Jul. – Aug. 2022

Ferie

Aug. – Des. 2022

Leveringsfase organisasjonene

Suksesspådriverne gjennomfører opplæring av «sine» ansatte

Aktuelt

Hedmark IKT