Kjerneløsning – status implementering

Publisert 1. januar 2022. Skrevet av Anne-Lise Brenna

Velferdsteknologiprosjektet har gjennom høsten 2021 jobbet med teknisk implementering av velferdsteknologisk kjerneløsning fra Sensio AS, samt risikoanalyser, personvernkonsekvensvurdering og annet som må være på plass før løsningen kan tas i bruk. Det har også blitt jobbet med informasjon og videre kartlegging i hver enkelt kommune, og alle kommuner har utnevnt systemadministratorer og superbrukere til kjerneløsningen. Dette gir oss et godt grunnlag ved oppstart av praktisk bruk av løsningen i løpet av første halvår 2022 i den enkelte kommune.

Anskaffelsen av kjerneløsning inneholder følgende komponenter:

  • Sensio Velferdsportalen: Administrasjonsflate på pc
  • Sensio Pocket: App som alle ansatte skal bruke til mottak og håndtering av varsler mm.
  • Sensio Active: App for tjenestemottakere (under utvikling). Kan per i dag vise kalender og aktiviteter, på sikt også brukes til selvregistrering av helsetilstand, kommunikasjon med tjenesteytende enhet og medisinsk hjemmoppfølging (avstandsoppfølging)
  • Sensio Familie: App for pårørende og andre nærpersoner som kan inngå i varslingskjede rundt den enkelte tjenestemottaker, for eksempel varsler fra integrert sensorteknologi
  • IKOS: Digital samhandlingstavle for bedre samhandling mellom avdelinger og enheter internt i kommunen. Skal erstatte whiteboard, gule lapper og interne notisbøker i avdelingene.

Medisindispensere som allerede benyttes i kommunene er den første enkeltteknologien som kobles opp mot kjerneløsningen. Det vil da bli mulig for ansatte å få og håndtere varsler fra dispenserne i appen Sensio Pocket. Etter hvert som det anskaffes flere typer teknologi innenfor andre velferdsteknologiske løsninger, innenfor områdene trygghetsskapende-, varslings-, og mestringsteknologi, skal disse integreres med kjerneløsningen og kunne administreres og følges opp fra denne. Kjerneløsningen er også integrert med journalsystemene kommunene bruker (Gerica og Profil), og ved håndtering av alarmer eller annet, kan man overføre notat direkte til journal.

Hedmark IKT