Vår historie

I 2005 ble IT-samarbeidet HaLøSt IT etablert mellom Hamar, Løten og Stange. Samarbeidet gikk ut på at kommunene samlet all IT i et felles nettverk. Samarbeidet ble 1. januar 2006 etablert som et interkommunalt §27 selskap i hht. kommuneloven, under navnet Hedmarken IKT.

Samarbeidet ble videre den 1.1.2011 utvidet med kommunene Kongsvinger, Grue og Nord-Odal og endret da navnet til Hedmark IKT. Sør-Odal kommune kom fysisk med i samarbeidet den 1.1.2018 etter grundig planlegging av overføringen av kommunen året forut . Hedmark IKT består nå av syv eierkommuner sør-øst i det nye fylket Innlandet.

Formålet med utvidelsen i 2011 og 2018 var å øke i volum for å oppnå tilstrekkelig kritisk masse for å kunne tilby robuste og kostnadseffektive løsninger som til enhver tid er i takt med kommunens krav innenfor IKT, samt å videreutvikle gode og attraktive kompetansemiljøer.

Kommunenes eierandeler i Hedmark IKT er som følger:

  • Hamar kommune 32,5% (Hamar kommune er vertskommune)
  • Stange kommune 21,6%
  • Løten kommune 8,1%
  • Kongsvinger kommune 19,0%
  • Grue kommune 5,1%
  • Nord-Odal kommune 5,4%
  • Sør-Odal kommune 8,4%

For å ta ut nødvendige effekter og stordriftsfordeler av samarbeidet, fordrer det at eierkommunene i så stor grad som mulig søker å etablere standardiserte tjenester og felles IT-løsninger.

Hedmark IKT må over i en ny organisasjonsform innen utgangen av 2023 for å tilfredsstille endringene i den nye kommuneloven.

Hedmark IKT er lokalisert på Kjonerud i Stange kommune og på Rasta i Kongsvinger kommune.

Styret består av rådmenn/kommunedirektører i hver av eierkommunene. Hamar kommunes representant i styret er styreleder.

Hedmark IKT