Kjerneløsning – status implementering

Velferdsteknologiprosjektet har gjennom høsten 2021 jobbet med teknisk implementering av velferdsteknologisk kjerneløsning fra Sensio AS, samt risikoanalyser, personvernkonsekvensvurdering og annet som må være på plass før løsningen kan tas i bruk. Det har også blitt jobbet med informasjon og videre kartlegging i hver enkelt kommune, og alle kommuner har utnevnt systemadministratorer og superbrukere til kjerneløsningen. Dette gir oss et godt grunnlag ved oppstart av praktisk bruk av løsningen i løpet av første halvår 2022 i den enkelte kommune.

Anskaffelsen av kjerneløsning inneholder følgende komponenter:

Medisindispensere som allerede benyttes i kommunene er den første enkeltteknologien som kobles opp mot kjerneløsningen. Det vil da bli mulig for ansatte å få og håndtere varsler fra dispenserne i appen Sensio Pocket. Etter hvert som det anskaffes flere typer teknologi innenfor andre velferdsteknologiske løsninger, innenfor områdene trygghetsskapende-, varslings-, og mestringsteknologi, skal disse integreres med kjerneløsningen og kunne administreres og følges opp fra denne. Kjerneløsningen er også integrert med journalsystemene kommunene bruker (Gerica og Profil), og ved håndtering av alarmer eller annet, kan man overføre notat direkte til journal.

Leverandør for helhetlig kjerneløsning for velferdsteknologi er nå valgt, og Sensio AS er tildelt kontrakten. Prosjektgruppen, som også utgjorde evalueringsteamet, har arbeidet godt og grundig med evalueringer og forhandlinger, og en enstemmig gruppe sto bak anbefalingen til Sektorforum Helse og omsorg om å tildele kontrakten til Sensio. Evalueringsteamet var samstemt i at tilbudet fra Sensio var det som totalt sett gav best forhold mellom kvalitet og totalkostnad.

Med Sensio får vi en veletablert leverandør med lang erfaring i markedet, og en løsning som fungerer godt opp imot de mål og krav vi stilte i anskaffelsen. Sensio presenterte også interessante framtidstanker som stemmer godt overens med våre visjoner og utviklingsønsker. Ett av momentene hvor Sensio spesielt utmerket seg, var de gode mulighetene for å involvere nærstående og frivillige rundt den enkelte tjenestemottaker i løsningen på en enkel og sikker måte, samt gode og intuitive brukergrensesnitt for alle som skal bruke løsningen.

Med valget av leverandør vel overstått, kan vi nå se videre i prosessen og begynne arbeidet med implementering av kjerneløsningen i hver av kommunene, samt sette i gang prosessen med anskaffelse av ulike kategorier enkeltteknologier det er behov for i kommunene, og som skal administreres fra kjerneløsningen.

Du er nå inne på den åpne prosjektsiden for Velferdsteknologi mot 2025. Her kan du følge med på nyheter og oppdateringer fra prosjektet!

Hedmark IKT