«M365 – digital suksess» – i full fart fremover

Arbeidet er fullt i gang for prosjektets innføringsansvarlige, der de har startet på den viktig forankringsprosess jobben ute i kommunene. De innføringsansvarlige jobber med å få formidlet ut hva prosjektet ønsker å oppnå, samt de endringene rundt samhandling, kommunikasjon og fillagring som prosjektet tenker å gjennomføre. Hovedprosjektet hadde en oppstart helt i slutten av Q1, og denne fasen vil det jobbes i tett samarbeid med kommunene, i fra Q2 til ut Q4.

De innføringsansvarlig er samarbeidskommunenes hovedrepresentant inn i prosjektet M365 – Digital suksess. De innehar en koordinerende- og støttefunksjonsrolle i prosjektet, samt har en viktig rolle på å utarbeide nye rutiner, prosesser og bistå suksesspådriverne i å få endringene implementert gjennom opplæring.

For å oppnå suksess fremover er det behov for at de innføringsansvarlig får innpass i de ulike lederforumene, samt at personallederne bistår de innføringsansvarlige med jobben på å få på plass suksesspådriverne. Det er en veldig viktig jobb de innføringsansvarlig nå står ovenfor og vi håper alle tar godt imot dem og deres henvendelser.

Prosjektet har tråkket full gass på gasspedalen og er nå i god driv fremover.

«sammen skaper vi suksess»

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med IT-konsulentselskapet Skill AS og er organisert med en prosjektleder både hos dem og i HIKT. 

Med vennlig hilsen

Prosjektgruppen

IKOS samhandlingstavler er en del av kjerneløsningen for velferdsteknologi som kommunene i Hedmark IKT-samarbeidet har anskaffet. Hamar, Stange og Nord-Odal har satt i gang med implementering av IKOS i løpet av våren 2022. Kongsvinger, Sør-Odal, Grue og Løten har valgt oppstart til høsten, og skal etter planen være i gang seinest i løpet av oktober.

Implementeringen består av et opplæringsløp som strekker seg over åtte uker, med tett oppfølging fra leverandør. Opplæringen gis i første omgang til et utvalg systemadministratorer i hver av kommunene, og kommunene starter med et begrenset antall avdelinger. Videre implementering og opplæring vil foregå internt i hver kommune.

Erfaringene fra opplæring og innsikt i systemet er så langt positive, og avdelingene som er først ut høster nyttige erfaringer som seinere kan overføres til andre. IKOS vil gi en bedre samlet oversikt på avdelingene og skal erstatte enkelte av dagens rutiner for informasjonsdeling. Dette vil kreve endring av enkelte av dagens arbeidsprosesser; løsningen og teknologien alene vil ikke gi den ønskede effekten.

Vi ser fram til videre implementering og bruk i kommunene som har startet, og oppstart i de resterende til høsten.

Ansatt som arbeider med IKOS på pc-skjerm.

M365 – Digital Suksess er et prosjekt som startet senhøsten 2021 og som skal vurdere bruken av Microsoft produkter og tilhørende applikasjoner i Microsoft 365-plattformen, med hovedvekt på Teams, SharePoint, OneDrive for de syv eierkommunene til Hedmark IKT. Eierkommunene er Hamar, Stange, Løten, Grue, Kongsvinger, Grue, Sør- og Nord- Odal.

Prosjektets mål er å bedre den interne samhandlingen på tvers av arbeidsområder og arbeidsprosesser. Det skal bli enklere for ansatte å samarbeide om oppgaver og dokumenter, og skal forenkle den digitale kommunikasjonen på hvordan vi samhandler og kommuniserer med hverandre, både internt i kommunene samt på tvers av kommunene.  

Microsoft tilbyr verktøy for videomøter og chat og hjelper også til med å samle dokumenter og diskusjoner. Vi skal med innføring av Digital Suksess skal bidra til å rydde/organisere/lage struktur for disse dokumentene/prosessene, samt sikre at kommunikasjon og dokumenter flyttes over til områder med økt samhandling. 

Arbeidet er allerede i gang der forstudie som nå er gjennomført og danner grunnlaget for arbeidet som skal gjennomføres i hovedprosjektet. Hovedprosjektet hadde en oppstart nå i slutten av Q1, og som det vil jobbes med i de ulike kommunene i Q2 og Q3. Hovedprosjektet inneha ulike roller;

Innføringsansvarlig:

Suksesspådrivere:


Prosjektet gjennomføres i samarbeid med IT-konsulentselskapet Skill AS og er organisert med en prosjektleder både hos dem og i HIKT. 

Med vennlig hilsen
Prosjektgruppen

3. februar fikk vi anledningen til å snakke om velferdsteknologi-prosjektet under Dig. lunsj. Du kan se opptak fra det som ble sagt her: https://www.hedmark-ikt.no/dig-lunsj-03-02-2022-velferdsteknologi-mot-2025/

Velferdsteknologiprosjektet har gjennom høsten 2021 jobbet med teknisk implementering av velferdsteknologisk kjerneløsning fra Sensio AS, samt risikoanalyser, personvernkonsekvensvurdering og annet som må være på plass før løsningen kan tas i bruk. Det har også blitt jobbet med informasjon og videre kartlegging i hver enkelt kommune, og alle kommuner har utnevnt systemadministratorer og superbrukere til kjerneløsningen. Dette gir oss et godt grunnlag ved oppstart av praktisk bruk av løsningen i løpet av første halvår 2022 i den enkelte kommune.

Anskaffelsen av kjerneløsning inneholder følgende komponenter:

Medisindispensere som allerede benyttes i kommunene er den første enkeltteknologien som kobles opp mot kjerneløsningen. Det vil da bli mulig for ansatte å få og håndtere varsler fra dispenserne i appen Sensio Pocket. Etter hvert som det anskaffes flere typer teknologi innenfor andre velferdsteknologiske løsninger, innenfor områdene trygghetsskapende-, varslings-, og mestringsteknologi, skal disse integreres med kjerneløsningen og kunne administreres og følges opp fra denne. Kjerneløsningen er også integrert med journalsystemene kommunene bruker (Gerica og Profil), og ved håndtering av alarmer eller annet, kan man overføre notat direkte til journal.

For å kunne optimalisere bruken av M365-plattformen i HIKT- samarbeidet ble det tidlig i prosjektfasen avdekket et behov for bistand til både planlegging og gjennomføring av prosjektet. På HIKTs styremøte i juni ble det besluttet å innhente ekstern spisskompetanse på M365-plattformen til både planleggingen og gjennomføring av prosjektet.

Konsulentselskapet SKILL vant konkurransen med konseptet «Digital suksess», som er gjennomført i flere kommuner og IKT- samarbeid tidligere.

Leverandør for helhetlig kjerneløsning for velferdsteknologi er nå valgt, og Sensio AS er tildelt kontrakten. Prosjektgruppen, som også utgjorde evalueringsteamet, har arbeidet godt og grundig med evalueringer og forhandlinger, og en enstemmig gruppe sto bak anbefalingen til Sektorforum Helse og omsorg om å tildele kontrakten til Sensio. Evalueringsteamet var samstemt i at tilbudet fra Sensio var det som totalt sett gav best forhold mellom kvalitet og totalkostnad.

Med Sensio får vi en veletablert leverandør med lang erfaring i markedet, og en løsning som fungerer godt opp imot de mål og krav vi stilte i anskaffelsen. Sensio presenterte også interessante framtidstanker som stemmer godt overens med våre visjoner og utviklingsønsker. Ett av momentene hvor Sensio spesielt utmerket seg, var de gode mulighetene for å involvere nærstående og frivillige rundt den enkelte tjenestemottaker i løsningen på en enkel og sikker måte, samt gode og intuitive brukergrensesnitt for alle som skal bruke løsningen.

Med valget av leverandør vel overstått, kan vi nå se videre i prosessen og begynne arbeidet med implementering av kjerneløsningen i hver av kommunene, samt sette i gang prosessen med anskaffelse av ulike kategorier enkeltteknologier det er behov for i kommunene, og som skal administreres fra kjerneløsningen.

Prosjektsiden for Velferdsteknologi mot 2025 er nå opprettet, og du kan følge med på nyheter og oppdateringer fra prosjektet! Hold deg oppdatert her: https://www.hedmark-ikt.no/prosjekter/velferdsteknologi-mot-2025/

Du er nå inne på den åpne prosjektsiden for Sak-Arkiv. Her kan du følge med på nyheter og oppdateringer fra prosjektet!

Oppgradering av Acos Websak arkiv- og saksbehandlingssystem i Kongsvinger, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal kommuner vår/sommer 2021

Kongsvinger, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal kommuner vil i løpet av våren- og sommeren oppgradere sitt sak- og arkivsystem – Acos til siste versjon av Websak (8) samt at de vil ta i bruk Websak+..hvorav sistnevnte er spesielt tilpasset mobile enheter som nettbrett og smarttelefoner.

Websak+ – en forenklet hverdag for saksbehandlerne

Innføringen av Websak+ gjøres også med bakgrunn i at dette verktøyet er spesielt brukervennlig for saksbehandlerne og vil i stor grad bidra til å forenkle deres arbeidshverdag betraktelig. Et forenklet brukergrensesnitt kombinert med egenkomponerte arbeidsflater – såkalte “dashboards” er et av fortrinnene med Websak+

Vi ser frem til denne innføringen og anbefaler at dere tar en nærmere kikk på løsningen:

Arkiv er viktig

Arkivet er noe som berører de fleste i kommunen og det er viktig at alle har et bevisst forhold i bruken av dette. Arkivloven gir overordnede og grunnleggende regler om arkiv, særlig om arkiv i offentlig forvaltning.

Hvor viktige arkivene er fikk man et eksempel på i forbindelse med det tragiske leirraset i Gjerdrum kommune. Krav om innsyn i bygge- og planprosesser ble straks gjort gjeldende fra både media og andre aktører. Arkiv er med andre ord viktig – nær sagt uavhengig av hvilket fagsystem man måtte arbeide i eller hvilke type utvalg man måtte sitte i. Krav om dokumentasjon er strengt og kommunene er pålagt å etterleve disse forskriftene sett i lys av arkivlovgivningen.

Hvor langt er vi i prosessen?

Oppgraderingsløpet for kommunene er allerede i gang og teknisk oppstartsmøte er avholdt og det teknisk miljøet klargjøres i disse dager. Når testmiljøet er klargjort vil hver enkelt kommune gå i gang med et utvalg av personer som skal bistå i en omfattende testperiode. Denne starter opp i begynnelsen av april.. Dette er som nevnt en stor oppgradering og man løfter hele arkivet over på en ny plattform. Arbeidet vil være ressurskrevende for arkivpersonalet i tidsrommet frem mot sommeren og det er viktig at man er klar over dette i organisasjonen.

Opplæring

Det vil i forbindelse med innføringen av den nye versjonen av Websak og Websak+ bli fokus på opplæring (e-læring) i kommunene. En ønsker å få til et løft for at de fleste skal ha et bevisst forhold til bruken av systemet for på den måten å sikre god dokumentfangst.

Hver kommune vil utarbeide en egen plan for sin opplæring.

Når vil oppgraderingen finne sted og når går vi i produksjon med den nye versjonen i min kommune?

Legg merke til den planlagte nedetiden for din kommune. Det er viktig at man i størst mulig utstrekning ikke legger utvalgsmøter etc. på disse datoene da tjenesten vil være nede. Det er altså ikke mulig å benytte arkivsystemet på disse to dagene hvor det er planlagt nedetid.


Leverandøren av verktøyet vi har benyttet i forbindelse med brukerundersøkelsen – Netigate , har trukket ut 10 heldige vinnere av hvert sitt gavekort pålydende kr. 500,-.
Alle vinnerne er kontaktet og vi har fått veldig hyggelige tilbakemeldinger fra dem. Igjen, en spesiell takk til alle som tok seg tid til å svare på årets brukerundersøkelse for Hedmark IKT.

1.1.2020 får alle kommuner nye kommunenummer. Dette kommer som en følger av at fylkeskommuner slår seg sammen. Kommunenes to første sifre skal være identiske med fylkesnummerets to første sifre.

Dette innebærer at alle kommunene i Hedmark og Oppland vil bli berørt med bakgrunn i at begge disse fylkene slår seg sammen til Innlandet Fylkeskommune fra 1.1.2020

For eierkommunene til Hedmark IKT vil de nye kommunenumrene bli:


Du kan lese mer om konsekvensene av sammenslåingen her

Hedmark IKT